Algemene Voorwaarden

CastingTails -Algemene voorwaarden voor baasjes (versie januari 2020)

1. Toepassing

De rechtsverhouding tussen TAILS bv, handel drijvende onder de naam ‘CastingTails’, gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 59, tel +32.(0)477.86.72.27, ingeschreven in het KBO en BTW register met nummer BTW BE 0898.282.851, IBAN BE81 8601 0358 0824 ā€“ BIC NICABEBB, vertegenwoordigd door haar bestuurder MaitĆ© THIJSSEN (hierna ā€˜TAILSā€™) en de diereneigenaar (hierna ā€˜het baasjeā€™), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden eigen aan de opdracht (samen ā€˜de Voorwaardenā€™ of ā€˜de Overeenkomstā€™).

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan. De Voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen TAILS en het baasje en worden geacht te zijn aanvaard door het baasje indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan, bij deze bepaald op 10 kalenderdagen. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door het baasje. De Voorwaarden hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van het baasje, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van TAILS.

TAILS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen of aan te vullen. Indien het baasje niet akkoord gaat met de wijzigingen, is hij gerechtigd om binnen de 10 kalenderdagen na de kennisgeving ervan de overeenkomst te beƫindigen per datum van de inwerkingtreding van de wijzigingen en dit bij aangetekend schrijven gericht aan TAILS.

2. Opdracht

TAILS is actief in de sector van casting van dieren. Zij selecteert het geschikte dier voor foto, film, tv en evenementen uit de eigen portfolio of gaat actief op zoek in functie van de specifieke vraag van haar opdrachtgever (hierna ā€˜de klantā€™). Indien gewenst of nodig kan de klant een beroep doen op gespecialiseerde en gediplomeerde dierentrainers. Het baasje stelt zijn dier ter beschikking als ā€˜modelā€™ van TAILS ofwel na opname in de portfolio ofwel na expliciete vraag van TAILS. Het welzijn van het dier staat bij de uitvoering van de opdracht altijd voorop.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

TAILS contacteert het baasje van zodra zij meent dat voor een bepaalde opdracht het dier in aanmerking komt. De opdracht en desgevallend voorafgaande repetities en/of bijzondere trainingen door gespecialiseerde en gediplomeerde dierentrainers en/of bijzondere wensen vanwege de klant (trimbeurt, etc.) worden daarbij voorgelegd. TAILS biedt geen enkele garantie wat betreft de aanvaarding van het voorgestelde dier door de klant. De overeenkomst tussen TAILS en het baasje enerzijds en TAILS en de klant anderzijds komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging (e-mail volstaat) van de opdracht door beide partijen. Het baasje is contractueel verbonden ten aanzien van TAILS, nooit rechtstreeks ten aanzien van de klant van TAILS. Het baasje onthoudt zich ervan contact te zoeken of op te nemen met de klant, noch zijn privƩgegevens aan de klant door te geven.

4. Voorwaarden

4.1. Het dier kan pas als ā€˜modelā€™ worden aanvaard na het volgen van de workshop ā€˜Tails Academyā€™ ter voorbereiding van de belangrijkste aspecten van de reclame- en flmindustrie, en na een fotoshoot. TAILS kiest volledig onafhankelijk of het dier vervolgens in aanmerking komt om opgenomen te worden in haar portfolio en/of voor een specifeke opdracht wordt voorgesteld aan een klant. Zij kan geen opdrachten garanderen, noch inhoudelijk, noch wat betreft frequentie ervan (inspanningsverbintenis).

4.2. De fotoā€™s van de eerste fotoshoot worden aan het baasje ter beschikking gesteld (formaat 10×15 cm, 300dpi). Deze fotoā€™s mogen enkel in de privĆ©-sfeer worden gebruikt (niet voor sociale media, publiciteit of contacten met andere casting agencies). Het baasje engageert er zich toe om af en toe een geĆ¼pdatete foto van zijn dier te bezorgen en om elke wijziging van gegevens en kenmerken van het dier zonder verwijl aan TAILS mee te delen. Het baasje zorgt ervoor dat alle informatie die TAILS voor het verrichten van de opdracht nodig heeft, tijdig en op eerste verzoek aan TAILS word bezorgd opdat deze de selectie kan uitvoeren volgens de afgesproken voorwaarden en planning met haar klant. Het baasje staat daarbij in voor de correctheid en volledigheid van de aan TAILS ter beschikking gestelde gegevens.

4.3. Het baasje engageert er zich toe om, behoudens overmacht, steeds via TAILS zijn medewerking te verlenen aan vervolgopdrachten (zelfde dier, zelfde klant).

4.4. TAILS engageert er zich toe de eindresultaten van de opdracht aan het baasje te tonen voor zover de klant van TAILS haar desaangaande informeerde.

5. Vergoeding

De vergoeding door TAILS verschuldigd aan het baasje bedraagt standaard 75 EUR per halve dag (max. 5 uur, kilometers niet inbegrepen). TAILS engageert er zich toe de opdracht na afoop zo snel als mogelijk te facturen aan de klant. Van zodra betaling ontvangen van de klant, wordt het bedrag dat aan het baasje toekomt hem onmiddellijk uitbetaald.

6. Uitvoering, annulering, wijziging en opzeg van de opdracht

6.1. Uitvoering van de opdracht: Het baasje is met het dier aanwezig op de afgesproken dag en stipt op het afgesproken tijdstip voor de uitvoering dan wel voorbereiding van de opdracht.
Behoudens andersluidende afspraken in de overeenkomst, staat het baasje zelf in voor het vervoer. Het baasje is en blijft zelf aanwezig op de set en desgevallend bij de voorbereiding tenzij anders afgesproken in de overeenkomst. Hij brengt alles mee (drinkbakje, snoepje, dekentje, handdoek, borstel, piepertje, etc.) en doet al het nodige om het zijn dier zo comfortabel mogelijk te maken en het tot de vooropgestelde uitvoering te bewegen.

6.2. Annulering door TAILS. Behoudens andersluidend beding, blijft de met het baasje afgesproken vergoeding verschuldigd in geval van annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de opdracht.

6.3 Wijziging van de opdracht door TAILS: Indien het voorziene aantal dagen voor de uitvoering van de prestaties of de inhoud van het project op vraag van de klant wordt uitgebreid, engageert het baasje zich ertoe om, behoudens overmacht, steeds via TAILS zijn medewerking te verlenen aan deze uitbreiding en dit aan dezelfde voorwaarden en pro rata vergoeding zoals overeengekomen bij aanvang van de opdracht.

6.4. Gewijzigde omstandigheden. Indien een van de partijen bij de uitvoering van de werkzaamheden kennis neemt van feiten of omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden negatief (kunnen) beĆÆnvloeden, zal hij de andere partij hiervan direct in kennis stellen. Indien ingevolge voormelde gewijzigde omstandigheden of indien op vraag van een van de partijen het voorwerp of de inhoud van de opdracht substantieel zou dienen te worden gewijzigd in vergelijking met de initiĆ«le overeenkomst, zullen partijen proberen naar best vermogen aan dergelijke omstandigheden of vraag tegemoet te komen. In geval van vraag vanwege het baasje, kunnen eventuele vertragingen in de uitvoering die hiervan het gevolg zijn, niet aan TAILS worden tegengeworpen of voorwerp zijn van schadevergoeding of verhoging van de verschuldigde vergoeding (wel in voorkomend geval, reductie van de vergoeding aan het baasje).

In geval van vraag vanwege TAILS, en indien het baasje meent niet (meer) aan de vraag te kunnen voldoen, zal de opdracht verdergezet worden zoals initieel voorzien (zonder meerkost) of kan TAILS opteren voor ontbinding van de opdracht zoals hierna voorzien.

7. Onvoorziene omstandigheden – Overmacht

De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Ć©Ć©n van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht). Indien Ć©Ć©n van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de andere partij daar onmiddellijk en schriftelijk (e-mail volstaat) van op de hoogte brengen met gedetailleerde opgave van de omstandigheden van de overmacht. Zo ook ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de betrokken uitvoerende personen en/of dieren, het baasje van het nakomen van de overeengekomen uitvoeringstermijn of van uitvoeringsplicht, zonder dat TAILS hiervoor enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.
Bij overmacht kunnen de partijen de uitvoering van de samenwerking opschorten tijdens de periode waarin de overmacht bestaat, of de samenwerking beƫindigen (e-mail volstaat) als de overmacht blijft bestaan gedurende meer dan een maand. In dat geval is geen enkele vergoeding vanwege TAILS aan het baasje verschuldigd, buiten deze voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht (pro rata) en voor de reeds gemaakte kosten, voor zover TAILS hiervoor eveneens door haar klant wordt vergoed.

8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1. Buiten de mogelijke ontbinding van de overeenkomst tussen partijen in geval van overmacht, zal in geval van niet-naleving van een verplichting door een partij de ontbinding plaats hebben van rechtswege en zonder ingebrekestelling mits eenvoudige kennisgeving gericht aan de andere partij. Zo zal onder meer, het niet (tijdig) opdagen op de afgesproken dag voor de uitvoering dan wel voorbereiding van de opdracht, tot de ontbinding van de overeenkomst leiden onverminderd de toepassing van bepalingen desaangaande opgenomen in deze algemene en eventueel specifeke voorwaarden van kracht tussen partijen.

8.2 In geval van ontbinding ingevolge (niet-)handelen in hoofde van door TAILS, worden alle contractuele vergoedingen in hoofde van het baasje van rechtswege en zonder verdere aanmaning opeisbaar. In geval van ontbinding ingevolge (niet-)handelen in hoofde van door het baasje, is deze een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van 500 EUR verschuldigd aan TAILS. De betaling van deze forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van TAILS om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen, desnoods via gerechtelijke weg, indien kan worden aangetoond dat het bedrag van de effectief geleden schade de forfaitaire vergoeding overschrijdt, dan wel om de algehele nakoming van de overeenkomst te vorderen.

8.3 Bij het beƫindigen van een overeenkomst om eender welke reden, zullen de partijen te goeder trouw en in onderling overleg samenwerken met het oog op een correcte afhandeling van lopende engagementen ten aanzien van elkaar of derden.

9. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

Partijen verbinden zich jegens mekaar in totale professionele onafhankelijkheid. Gelet echter op de onvoorspelbaarheid van het werken met dieren, worden de prestaties uitgevoerd naar best inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (professionelen) dan wel een goed huisvader in dezelfde omstandigheden geplaatst (particulieren). Wat betreft de precieze engagementen opgenomen in de Voorwaarden, zijn partijen wel degelijk tot een resultaatsverbintenis gehouden (op tijd komen, meewerken aan vervolgproducties, tijdige en correctie informatieverschaffng door het baasje, etc.), behoudens in geval van overmacht. TAILS kan echter geen opdrachten garanderen, noch inhoudelijk, noch wat betreft de frequentie ervan, noch enige garantie bieden wat betreft de aanvaarding van het voorgestelde dier door de klant (inspanningsverbintenis). Het baasje garandeert dat de voor de goede uitvoering van de opdracht essentiƫle informatie is verstrekt. TAILS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de klant verstrekte informatie. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door TAILS krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van TAILS beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Indien TAILS door haar klant of door derden aansprakelijk zou worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van de overeenkomst door het baasje, of, meer algemeen, voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van het baasje of het dier, voor onrechtstreekse schade of gevolgschade, zoals (niet limitatief) verlies van omzet, winstderving, verlies van cliƫnteel of een stijging van de algemene kosten, ongeacht of deze schade wordt veroorzaakt door nalatigheid, een fout (zelfs een grove fout) of bedrog, zal het baasje TAILS vrijwaren voor elke aanspraak van de klant of derden, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen. Het baasje engageert zich ertoe een (familiale) verzekering af te sluiten waarbij tevens de aansprakelijkheid voor zijn dier wordt verzekerd. Deze zal desgevallend op eenvoudige vraag aan TAILS worden voorgelegd.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Het uitvoeren van de opdracht door het baasje en zijn dier strekt tot overdracht aan TAILS van de rechten van intellectuele eigendom op de beelden hieruit resulterend en, meer algemeen, op het resultaat van de opdracht. Behoudens expliciet akkoord van TAILS, is het derhalve het baasje niet toegelaten eigen gebruik te maken van de beelden of het resultaat van de opdracht, noch deze publiekelijk (bijvoorbeeld via sociale media) te verspreiden dan wel deze te verkopen, te verhuren, te kopiƫren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij TAILS zelf de beelden eerst via de website en/of de sociale media heeft bekendgemaakt. In geen geval verwijst het baasje daarbij zelf naar.

10.2. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is het baasje aan TAILS een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 500 EUR per overtreding. De betaling van deze forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van TAILS om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen, desnoods via gerechtelijke weg, indien kan worden aangetoond dat het bedrag van de effectief geleden schade de forfaitaire vergoeding overschrijdt, dan wel om de algehele nakoming van de overeenkomst te vorderen of tot beƫindiging van de overeenkomst over te gaan voor zover deze nog mocht bestaan.

11. Vertrouwelijkheid en privacybescherming

11.1. TAILS en het baasje zullen in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van elkaars belangen evenals van de belangen van de klant van TAILS. Zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na afoop ervan, ongeacht de reden van de beƫindiging, verbinden partijen er zich toe strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen; specifek: indien de beelden of het resultaat van de opdracht gebruikt zullen worden voor een programma, publicatie of event dat nog geheim dient te worden gehouden; algemeen: met betrekking tot de ontvangen informatie (werkwijze en inhoud van een opdracht, documenten, fnanciƫle informatie, etc.) van en over mekaar en derden, waaronder de klant van TAILS. Ook indien het gebruik van beelden door TAILS werd toegelaten of wanneer de beelden gedeeld werden na voorafgaande publicatie op de website of sociale media door TAILS, voegt het baasje geen andere informatie toe dan dewelke door TAILS zelf publiek werd gemaakt. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers of aangestelden en in het algemeen aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

11.2. De persoonlijke gegevens van het baasje worden door TAILS bijgehouden in hun database en opgeslagen op een beschermde server. Zij worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt (klantenbeheer, verwerking van een opdracht, versturen van digitale nieuwsbrieven, en voor zover het baasje daartoe zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, voor andere reclame- of marketingdoeleinden). Zij worden nooit voor commerciƫle doeleinden ter beschikking gesteld aan derden (met uitzondering van de klant in het kader van een specifeke opdracht en dus voor uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen en dit na expliciet, voorafgaandelijk akkoord van het baasje). TAILS maakt steeds gebruik van de coderingstechnologieƫn die als de industriƫle norm binnen de IT-sector worden erkend en maakt zich sterk alle passende beveiligingsmaatregelen getroffen te hebben om het baasje te beschermen tegen het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen van de informatie die zij ontvangt. Indien het baasje in de toekomst niet meer in aanmerking wil komen voor het uitvoeren van opdrachten via TAILS en/of geen berichtgeving meer wenst te ontvangen, meldt hij dit via ƩƩn van de in de aanhef van deze algemene voorwaarden vermelde contactgegevens. Het baasje beschikt tevens over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie of schrapping van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan hij op eenvoudig, schriftelijk verzoek verstuurd aan bovenstaand postof e-mailadres van TAILS, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens en, indien nodig of gewenst, vragen de gegevens te corrigeren of te schrappen. Tot slot kan het baasje zich voor zover als nodig wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel, tel.: 02/274.48.00, commission@privacycommission.be).

11.3. Deze verplichtingen tot vertrouwelijkheid blijven voortbestaan na de beƫindiging van de Overeenkomst.

11.4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is het baasje aan TAILS een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 500 EUR per overtreding. De betaling van deze forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van TAILS om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen, desnoods via gerechtelijke weg, indien kan worden aangetoond dat het bedrag van de effectief geleden schade de forfaitaire vergoeding overschrijdt, dan wel om de algehele nakoming van de overeenkomst te vorderen of tot beƫindiging van de overeenkomst over te gaan voor zover deze nog mocht bestaan.

12. Kennisgevingen

Onverminderd eventueel andere expliciet tussen partijen overeengekomen bepalingen, zal ieder bericht (factuur of ander document) dat een partij naar de andere stuurt, geldig worden ter kennis gebracht als het wordt verzonden naar: voor TAILS: de coƶrdinaten opgenomen in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden en vermeld op de website; voor het baasje: de coƶrdinaten zoals voor de eerste maal schriftelijk meegedeeld aan TAILS. Partijen engageren zich ertoe elke wijziging onmiddellijk en schriftelijk aan de andere partij te melden (per post of e-mail tegen ontvangstbevestiging; per aangetekende brief). Het baasje aanvaardt dat de correspondentie met TAILS voornamelijk via e-mail verloopt.

13. Nietigheden ā€“ Verval van recht

De eventuele nietigheid van Ć©Ć©n van de bepalingen van deze algemene Voorwaarden en meer algemeen van de bepalingen die de rechtsverhouding tussen partijen regelen, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door TAILS houdt geenszins een afstand van recht in.

14. Toepasselijk recht en bevoegde instanties

Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen TAILS en het baasje worden beheerst door het Belgische recht. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen TAILS en het baasje zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.